NYHETER

2017-11-23 15:45

FrontOffice Nordic AB (publ) ingår samarbetsavtal med Stockaboo AB

FrontOffice Nordic AB (publ) (http://www.frontofficenordic.se/) (”FrontOffice”) har ingått samarbetsavtal med Stockaboo AB (http://www.stockaboo.com/) (”Stockaboo”) om förmedling av garantiåtaganden i den nyemission som FrontOffice avser besluta om på extra bolagsstämma den 29 november 2017, enligt tidigare publicerat pressmeddelande.
2017-11-22 14:02

FrontOffice Nordic AB (publ) avyttrar aktier i TheGreatWild AB (publ) till nyckelpersoner

FrontOffice Nordic (publ) har ingått avtal om att avyttra sammanlagt 506 928 aktier i intressebolaget TheGreatWild AB (publ) (”TGW”) till en total köpeskilling om ca 1,5 mkr. Köpare är nyckelpersoner i TheGreatWild. Försäljningen görs till samma värdering av TGW (3kr/aktie) som tillämpats vid den spridningsemission som avslutades i TGW i september 2017.
2017-11-20 08:10

Delårsrapport  januari - september 2017

· Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 8 872 KSEK (10 185 KSEK) · Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6 690 KSEK (389 KSEK) · Resultat per aktie 0,44 SEK (0,03 SEK) · Antalet utestående aktier per 2017-09-30 var 15 290 966 st (14 250 000 st) Siffror inom parentes ovan avser motsvarande period 2016.
2017-09-29 08:50

FrontOffice Nordic AB (publ) ingår avtal om förvärv av aktier i Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ)

FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) ingår avtal om att förvärva 1,1 miljoner befintliga aktier i Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ) (http://ftcs.se/index.html) (”FTCS”). FTCS är ett FinTechbolag som utvecklat en voucherbaserad plattform för att hantera säkra betalningar online, vars effektiva antibedrägerimodul minskar e-handlarens risker kring reklamationer och s.k. ”friendly frauds”.  I våras erhöll FTCS även tillstånd av Finansinspektionen att ge ut elektroniska pengar samt tillhandahålla betaltjänster. 
2017-09-28 08:50

Storviltsjägaren Natasha Illum Berg investerar i The Great wild AB (publ)

FrontOffice Nordic AB:s (publ) intressebolag, The Great Wild AB (publ), är i slutspurten av sin spridningsemission och bolaget meddelar nu att ytterligare en känd jaktprofil har valt att investera i den populära appen. Författaren och storviltsjägaren Natasha Illum Berg är nästa i raden av The Great Wilds investerare. Hon ansluter även till The Great Wilds Advisory Board.  
2017-09-14 18:52

Annica Näslund ny CMO på FrontOffice Nordic AB (publ)

Som en del i FrontOffice Nordic (publ) satsning på ökad aktivitetsnivå, anställer bolaget Annica Näslund som Chief Marketing Officer (CMO).  Annica kommer att ansvara för att utveckla organisationens kommunikation och marknadsföring. Annica har tidigare haft roller inom strategisk marknadsföring och kommunikation som bland annat marknadschef på Cision Sverige AB och som kommunikationsstrateg på reklambyrån Confetti. Annica tillträder rollen som CMO den 18 september.
2017-08-28 08:52

Halvårsrapport 2017

 Sammanfattning januari-juni 2017 (jämförelse samma period föregående år) •Periodens nettoomsättning uppgick till TSEK 5 679 (TSEK 6 127) •Periodens resultat uppgick till TSEK 3 281 (TSEK -152) •Resultat per aktie: 0,21 SEK (-0,01 SEK) •Eget kapital per aktie: 1,21 SEK (0,46 SEK)
2017-08-18 18:03

Front Office Nordic ABs (publ) kommer att släppa sin delårsrapport den 28 augusti istället för den 21 augusti, så som tidigare meddelats.

FrontOffice väljer att släppa sin delårsrapport den 28 augusti, samma dag som Abelco Investmengroup AB (publ) släpper sin halvårsrapport. Abelco kommunicerade den 9 augusti i ett pressmedelande att de valt att skjuta på rapporten då bolaget genomfört flertalet emissioner och flera affärer under det senaste halvåret samt introducerats på NGM under det senaste kvartalet.  ”Då Abelco utgör vår första utdelningen till våra aktieägare tycker jag att det är extra viktigt att vi lämnar information till marknaden för båda bolagen samtidigt” säger Johan Lund, VD vid FrontOffice Nordic AB (publ).
2017-07-13 12:08

Förändring i ledningsgruppen

Front Office Nordic AB meddelar härmed att koncernens CFO, Pia Hammargren, kommer att sluta sin tjänst. Detta är kan ses som en del av att Abelco och Front Office inte längre skall arbeta lika tätt som tidigare. Pia har även varit CFO i Abelco och kommer att kvarstå som ledande befattningshavare i detta bolag.
2017-07-03 08:30

Genomför nyemission i intressebolaget The Great Wild

FrontOffice har under vintern 2016 och våren 2017 investerat i The GreatWild. Great Wild AB (publ) har efter en kraftfull expansion av sin app intagit positionen som Nordens största digitala jaktplattform. Förenklat knyter appen samman markägare med jägare i ett socialt jaktforum. Jakten växer lavinartat och har tagit golfens position i samhället. Samtidigt letar markägare världen över efter nya intäktskällor.
2017-06-26 08:30

Förändring av fördelning av aktiestock

Den 11 april kommunicerades att FrontOffice Nordic AB (publ) köper det samägda investmentbolaget från Peter Gyllenhammar AB (PGAB). Samtidigt meddelades att styrelsen i FrontOffice Nordic AB (publ) förvärvar de preferensaktierna som innehas av Peter Gyllenhammar AB. I samband med förvärvet informerade styrelsen att denna hade för avsikt att lämna in aktierna för omvandling till B-aktier.
2017-05-15 08:30

Kvartalsrapport 1 januari – mars 2017

•    Nettoomsättning uppgick till KSEK 2 079 (f å KSEK 2 865) •    Periodens resultat uppgick till KSEK -110 (f å KSEK -531) •    Resultat per aktie*: -0,01 SEK (f å -0,04 SEK) •    Resultat per aktie efter full utspädning: -0,01 SEK (f å -0,04 SEK) *Resultat i relation till antalet stamaktier efter utdelning till preferensaktieägarna.
2017-03-14 08:30

Nordens största digitala plattform för jakt, The Great Wild, blir publikt bolag!

The Great Wild, ett av FrontOffice Nordic ABs intressebolag, som med sin plattform matchar jägare med jaktmarker, har i dagarna blivit ett publikt bolag. I samband med ombildandet till ett publikt bolag har The Great Wild stängt en mindre finansieringsrunda riktad till ett fåtal investerare.  En ny namnkunnig styrelse har tillträtt bestående av Daniel Söderberg (EyeOnID), Pontus Frode (ChargeAmps) och Johan Lund (FrontOffice). The Great Wild har med sin app intagit positionen som nordens största digitala plattform för jakt. Företaget siktar nu mot notering på NGM Nordic MTF. The Great Wild lanserades hösten 2015 som en marknadsplats och digital plattform riktad till jaktintresserade och markägare. I ett land där skogsnäring och därmed viltvård betyder extremt mycket ligger The Great Wild helt rätt i tiden med sin produkt. Framgångarna har inte låtit vänta på sig utan vi kan idag berätta att The Great Wild uppnått en position som Nordens största digitala plattform för jaktintresserade.
2017-02-20 08:05

Bokslutskommuniké januari – december 2016

•    Nettoomsättning uppgick till KSEK 13 089 (f å KSEK 10 483) •    Periodens resultat uppgick till KSEK 182 (f å KSEK 194) •    Resultat per aktie*: 0,01 SEK (f å 0,00 SEK) •    Resultat per aktie efter full utspädning: 0,01 SEK (f å 0,00 SEK) *Resultat i relation till antalet stamaktier efter utdelning till preferensaktieägarna.
2017-01-20 11:47

Intressebolaget Abelco investerar i PrettyClose

Under veckan som har gått har Abelco Investment Group AB (publ) (Abelco) investerat i 2 Mkr i det snabbväxande företaget PrettyClose. Investeringen har skett till kursen 3,20 SEK per aktie. PrettyClose har under en tid utvecklat en tjänst som riktar sig mot en global marknad för hotellreservationer. På senare tid har man i media kunnat läsa om den makt som hotellbokningssajter har över hotellen när det gäller prissättning. Hotell som inte följer bokningssajternas tuffa regelverk riskerar att tappa i ranking med stort inkomstbortfall som följd.
2016-12-22 13:44

Intressebolaget Abelco Investment Group genomför sin andra investering

Styrelsen för Abelco AB (publ) unä Abelco Investment Group AB (publ) har under veckan genomfört sin andra investering. Abelco köper 51 procent av aktierna i det nybildade företaget TBS Holding AB, som kommer att äga 73,88 procent av aktierna i dotterbolaget TBS Yard AB efter genomförd nyemission. TBS Yard AB har en unik kompetens att hantera och bearbeta kompositmaterial och besitter en av Europas största vattenskärningsmaskiner. Under bokföringsåret som slutade den sista april 2016 omsatte bolaget 2,3 Mkr samt 9,7 Mkr året innan. Under båda åren gick verksamheten med förlust.
2016-12-07 09:45

Intressebolaget Abelco Investment Group gör sin första investering

FrontOffice Nordic AB (publ)s intressebolag, Abelco Investment Group (”Abelco”) har idag undertecknat avtal om förvärv av 51 % av JVM GROUP. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Hembad AB och Mockfjärdshus AB. Affären är villkorad av att fordringsägarna accepterar det av rekonstruktören framlagda ackordsförslaget i Mockfjärdshus AB.
2016-12-02 17:36

Stärker kassan genom riktad nyemission

Styrelsen för FrontOffice Nordic AB (publ) har med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 29 april 2016, fattat beslut om att emittera 750 000 aktier i en riktad nyemission till en grupp om åtta privata investerare. Totalt sett inbringar emissionen 3,525 Mkr före emissionskostnader.
2016-12-01 09:45

Investerar i Börshajen

Börshajen är en kostnadsfri utbildningsplattform med fokus på sparande och investeringar. Vi vill skapa bättre förutsättningar för människor att bygga upp en bra privatekonomi genom att kombinera inspiration och kunskap.
2016-11-25 15:14

Övertecknad nyemission i intressebolaget Abelco

FrontOffice Nordic AB (publ)s intressebolage Abelco AB (publ) unä till Abelco Investment Group AB (publ) avslutade i måndags sin företrädesemission. Vid sammanställning av utfallet konstateras att emissionen om 8,1 MSEK tecknats till 13,6 MSEK vilket innebär en teckningsgrad om 168 procent.
2016-11-18 08:01

Delårsrapport januari – september 2016

•    Nettoomsättning uppgick till KSEK 10 185 (f å KSEK 8 049) •    Periodens resultat uppgick till KSEK 389 (f å KSEK 765) •    Resultat per aktie*: 0,03 SEK (f å 0,07 SEK) •    Resultat per aktie efter full utspädning: 0,02 SEK (f å 0,07 SEK) *Resultat i relation till antalet stamaktier efter utdelning till preferensaktieägarna.
2016-09-27 14:22

Kundföretag ansöker om konkurs

Ledningen för FrontOffice Nordic AB (publ) har på morgonen den 27 september 2016 informerats av styrelsen i Narrative AB att den har inlämnat en egen konkursansökan. Orsaken till den egna konkursen är att det inte varit möjligt att få med de utländska finansiärerna i rekonstruktionen på villkor som hade möjliggjort en omstart av bolaget.

2016-09-27 11:02

Deltar i PolyPlanks garantikonsortium

PolyPlank, ett av de företag som FrontOffice Nordic AB (publ) har bistått med rådgivning under deras rekonstruktion genomför under perioden 27 september till och med den 10 oktober 2016 en fullt garanterad nyemission.

2016-08-19 10:00

Halvårsrapport 2016

 • Nettoomsättning uppgick till KSEK 6 127
 • Periodens resultat uppgick till KSEK -153
 • Resultat per aktie: SEK -0,01
 • Eget kapital per aktie: SEK 0,29

 

Inga jämförelsesiffror lämnas då FrontOffice under förra året inte var marknadsnoterat och därmed inte publicerade kvartalsrapporter.

2016-07-25 10:07

Investerar i Narrative

FrontOffice, som tidigare kontrakterats för att bistå Narrative med bolagets rekonstruktion, investerar nu tillsammans med ALMI i Narrative. Parterna har kommit överens om att inte kommunicera villkoren för investeringen.

2016-05-20 17:30

Breakit intervjuar FrontOffice VD med anledning av storaffär

Johan Lund, VD för FrontOffice Nordic AB (publ) har intervjuades i morse av nyhetssajten Breakit med anledning av den i går kommunicerade affären med Peter Gyllenhammar AB. FrontOffice kommer att starta ett nytt investmentbolag med FrontOffice som skall investera i företag som har genomgått rekonstruktioner. Utöver detta kommer Peter Gyllenhammar AB att investera 5 Mkr i FrontOffice AB (publ) i form av preferensaktier.

2016-05-20 09:59

Kvartalsrapport 1 2016

(För fullständig rapport, inklusive tabeller, se bifogad fil)

 

 • Nettoomsättning uppgick till KSEK 2 865
 • Periodens resultat uppgick till KSEK -531
 • Resultat per aktie: SEK -0,04
 • Eget kapital per aktie: SEK 0,23
2016-05-19 10:37

Startar gemensamt investmentbolag med Gyllenhammar

FrontOffice Nordic AB (publ) har träffat en överenskommelse med Peter Gyllenhammar AB (PGAB) om att starta ett gemensamt investmentbolag. Det nya investmentbolaget skall investera i sådana företag som FrontOffice kommer i kontakt med under rekonstruktionsarbetet. Med detta samarbete breddar Svensk Företagsrekonstruktion sina erbjudanden till att också omfatta möjlighet att kunna stötta klientföretag/uppdragsgivare med såväl så kallad bryggfinansiering som långsiktigt eget kapital.

2016-02-26 09:05

Bokslutskommuniké 2015

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

 • Nettoomsättning uppgick till KSEK 11 325 (9 425)
 • Periodens resultat uppgick till KSEK 383 (-55)
 • Resultat per aktie: SEK 0,03 (0,0)
 • Eget kapital per aktie: SEK 0,13 (0,09)

Kontakt

FrontOffice Nordic AB
Birger Jarlsgatan 60
114 29 Stockholm
Tel: 08-121 380 81

Prenumerera på våra nyheter

Typ av information: