Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i FrontOffice Nordic AB (publ), 556935-4946, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 20 juli 2016, kl. 10.00 på Birger Jarlsgatan 60, Stockholm. A. Rätt att delta på extra bolagsstämman Aktieägare som önskar delta vid stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 14 juli 2016. Aktieägare…