FrontOffice avyttrar delar av innehavet i The Great Wild AB (publ)

FrontOffice avyttrar delar av innehavet i The Great Wild AB (publ)   FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) avyttrar 1 540 000 aktier i intressebolaget The Great Wild AB (publ) (The Great Wild) till en köpeskilling om 4 620 000 sek, vilket ger en total nettovinst innan uppskrivningar om 3 380 000 sek. Avyttringen sker kontant till en strategisk investerare.   Totalt avyttras 1 540 000 st aktier till kursen 3 sek/aktie, vilket resulterar i en nettovinst om 3 380 000 sek innan uppskrivningar, baserat på FrontOffice genomsnittliga anskaffningsvärde per innehavd aktie i The Great Wild. Försäljningen görs till…

 FrontOffice publicerar årsredovisning 2017

FrontOffice publicerar årsredovisning 2017   FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) årsredovisning för verksamhetsåret 2017 finns från idag tillgänglig på FrontOffice hemsida: https://www.frontofficenordic.se/   Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2018.  För mer information kontakta: Johan Lund Verkställande direktör FrontOffice Nordic AB…

FrontOffice korrigerar bokslutskommuniké, januari – december 2017

 FrontOffice korrigerar bokslutskommuniké, januari – december 2017 FrontOffice Nordic AB (publ) publicerade bokslutskommuniké för 2017 den 19 februari. Resultatet av ett innehav som i Q2 rapporten redovisats till marknadsvärdet under finansiella poster i balansräkningen har korrigerats ned med 1,9 MSEK. Detta innehav har klassats som intressebolag och skall därför redovisas till anskaffningsvärde. Korrigeringen redovisas under finansiella poster. Korrigeringen påverkar inte koncernens redovisade kassaflöde.…

Kallelse till årsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ)

Kallelse till årsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ) Kallelse till årsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ), 556935-4946. Årsstämma äger rum tisdagen den 15 maj 2018 kl 14.00 på Birger Jarlsgatan 60, 6 tr, Stockholm. Rätt att delta För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 8…

FrontOffice förstärker Quickbit med brygglån inför listning

FrontOffice förstärker Quickbit med brygglån inför listning   För att säkerställa fortsatt framgång i listningssarbetet av Quickbit eu AB (Quickbit) bistår FrontOffice AB (publ) (FrontOffice) bolaget med ett brygglån om 1 MSEK. Lånet jämte upplupen ränta förfaller till betalning 90 dagar efter utlåningsdatum. Lånet löper med en fast räntesats om 10 % under löptiden. ”QuickBits…