FrontOffice avyttrar delar av innehavet i The Great Wild AB (publ)

FrontOffice avyttrar delar av innehavet i The Great Wild AB (publ)   FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) avyttrar 1 540 000 aktier i intressebolaget The Great Wild AB (publ) (The Great Wild) till en köpeskilling om 4 620 000 sek, vilket ger en total nettovinst innan uppskrivningar om 3 380 000 sek. Avyttringen sker kontant till en strategisk investerare.   Totalt avyttras 1 540 000 st aktier till kursen 3 sek/aktie, vilket resulterar i en nettovinst om 3 380 000 sek innan uppskrivningar, baserat på FrontOffice genomsnittliga anskaffningsvärde per innehavd aktie i The Great Wild. Försäljningen görs till…

 FrontOffice publicerar årsredovisning 2017

FrontOffice publicerar årsredovisning 2017   FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) årsredovisning för verksamhetsåret 2017 finns från idag tillgänglig på FrontOffice hemsida: https://www.frontofficenordic.se/   Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2018.  För mer information kontakta: Johan Lund Verkställande direktör FrontOffice Nordic AB…

FrontOffice korrigerar bokslutskommuniké, januari – december 2017

 FrontOffice korrigerar bokslutskommuniké, januari – december 2017 FrontOffice Nordic AB (publ) publicerade bokslutskommuniké för 2017 den 19 februari. Resultatet av ett innehav som i Q2 rapporten redovisats till marknadsvärdet under finansiella poster i balansräkningen har korrigerats ned med 1,9 MSEK. Detta innehav har klassats som intressebolag och skall därför redovisas till anskaffningsvärde. Korrigeringen redovisas under finansiella poster. Korrigeringen påverkar inte koncernens redovisade kassaflöde.…