FrontOffice portföljbolag The Great Wild – förvärvar e-handel

FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) portföljbolag The Great Wild AB (publ) har förvärvat 100 % av Jakto AB, som driver e-handelsplattformen jakto.se . Förvärvet sker genom en riktad nyemission av 949 367 The Great Wild-aktier á 3,16 SEK/aktie. Jakto AB erbjuder produkter inom jakt, fiske och sport & friluftsliv via e-handelsplattformen jakto.se. Jakto AB omsatte 4,2 miljoner 2017.…

Kommuniké från extra bolagsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ)

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ) 556935-4946 den 16 oktober 2018. FrontOffice Nordic AB (publ) har i dag avhållit extra bolagstämma. Stämman fattade enhälligt nedan beslut. Val till styrelse och revisorsval Stämman utsåg Johan Gorecki till styrelseledamot intill nästkommande årsstämma. Information om utsedd ledamot Johan Gorecki (f.1974) Johan är medgrundare av GlobalForum och…

Aktieägare ingår lock up-avtal om 2,035 miljoner B-aktier

En större aktieägare i FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) har ingått ett frivilligt lockup-avtal t.o.m. juni 2019 på totalt cirka 2,035 miljoner B-aktier, motsvarande ca 7,7 % av utestående B-aktier i FrontOffice. Lock up-avtalet innebär att aktieägaren förbinder sig att inte avyttra eller på annat sätt förfoga över de omfattade aktierna innan 13 juni 2019.…

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i FrontOffice Nordic AB (publ), 556935-4946 kallas härmed till extra bolagsstämma. Extra bolagsstämma äger rum tisdagen den 16 oktober 2018 kl 13.00 på Birger Jarlsgatan 60, 6 tr, Stockholm. Rätt att delta För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 10 oktober 2018.…