Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i FrontOffice Nordic AB (publ), 556935-4946 kallas härmed till extra bolagsstämma. Extra bolagsstämma äger rum tisdagen den 16 oktober 2018 kl 13.00 på Birger Jarlsgatan 60, 6 tr, Stockholm. Rätt att delta För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 10 oktober 2018.…