FrontOffice avyttrar helägda dotterbolag – kontant köpeskilling om 8 miljoner kronor

Som ett led i att renodla och förtydliga sin investeringsverksamhet har FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) avyttrat de tre helägda dotterbolagen Svensk Företagsrekonstruktion AB*, KROSS** och Konkurs punktse Sverige AB (gemensamt ”Dotterbolagen”). FrontOffice har ingått aktieöverlåtelseavtal avseende försäljning av 100% av aktierna i Dotterbolagen. Köparen är bolaget Dovontil Holdings Ltd som avser driva verksamheten vidare med nuvarande organisation…

Kallelse till årsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ)

Kallelse till årsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ), 556935-4946. Årsstämma äger rum torsdagen den 16 maj 2019 kl 14.00 på Birger Jarlsgatan 60 Stockholm. Rätt att delta För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 10 maj 2019. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning…