FrontOffice avyttrar sitt innehav i The Great Wild

FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) avyttrar sitt totala innehav av aktier i portföljbolaget The Great Wild AB (publ) (”The Great Wild”) till en köpeskilling om 2 miljoner sek. Avyttringen sker kontant till tidigare delägare.  FrontOffice har varit delägare i The Great Wild sedan 2017 och styrelsen har nu fattat beslut om att avyttra hela sitt kvarvarande aktieinnehav om 1 269 208 aktier. I försäljningen avyttras även innestående fordringar…