QuickBit eu AB (publ) har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) portföljbolag, QuickBit eu AB (publ) (”QuickBit”) har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF. Preliminärt datum för första handelsdag är torsdag den 2019-07-11. Aktierna i QuickBit kommer att handlas under kortnamnet QBIT. Teckningsoptioner kommer att handlas under kortnamnet QBIT TO1. QuickBit är ett…

FrontOffice garanterar 70% av nyemissionen i QuickBit eu AB (publ)- ersätts med 3,5 miljoner TO

FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) har ingått avtal om emissionsgaranti i den spridningsemissionen som QuickBit AB (publ) genomför inför planerad listning. Garantiåtagandet innefattar 70 %, av det totala emissionsbeloppet, motsvarande 875 000 units och 11 200 000 sek. Ersättningen regleras genom att FrontOffice erhåller 3,5 miljoner teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1)…

QuickBit eu AB (publ) offentliggör memorandum inför fullt garanterad spridningsemission med start 10 juni 2019

FrontOffice Nordic AB (publ) portföljbolag, QuickBit eu AB (publ) (”QuickBit), offentliggör idag investeringsmemorandum inför bolagets spridningsemission som startar 10 juni 2019. Syfte med emissionen är att uppnå en spridning av ägandet i en omfattning som kommer att främja en vital handel. QuickBit meddelar vidare att emissionen täckes till 100% genom FrontOffice Nordic AB (publ) som garanterar…

Erbjudande om teckning i QuickBit eu AB (publ) med förtur för aktieägare i FrontOffice Nordic AB (publ)

I linje med QuickBit eu AB publ (”QuickBit”) planer kring en kommande notering har styrelsen för QuickBit eu AB idag fattat beslut om en nyemission utan företräde för befintliga ägare. Aktieägare i FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) kommer att erhålla förtur vid tilldelning enligt beskrivet nedan. Syftet med emissionen är att uppnå en spridning av ägandet…