FrontOffice genomför kvittningsemission

Styrelsen i FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 maj 2019, den 12 december 2019 beslutat om en kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt för att reglera leverantörs- och lånefordringar om totalt ca 2,47 MSEK. Fordringarna kvittas mot 845 186 aktier av serie B till en teckningskurs om…