Halvårsrapport 2016

Nettoomsättning uppgick till KSEK 6 127 Periodens resultat uppgick till KSEK -153 Resultat per aktie: SEK -0,01 Eget kapital per aktie: SEK 0,29   Inga jämförelsesiffror lämnas då FrontOffice under förra året inte var marknadsnoterat och därmed inte publicerade kvartalsrapporter. ”Det första halvåret 2016 har varit ett intensivt men spännande halvår. Utöver att vi flyttat till…

Assisterar snabbväxande Mockfjärdshus under rekonstruktionsprocessen

FrontOffice Nordic AB: Turn-around av Mockfjärdshus AB Mockfjärdshus erbjuder nyckelfärdiga lösningar för villor, fritidshus, parhus, kedjehus och radhus. Från en omsättning på cirka 30 miljoner kronor 2015 har bolaget för 2016 en prognostiserad omsättning på över 100 miljoner. Orderboken uppgår till över 70 miljoner kronor. Under uppdraget kommer FrontOffice jobba nära den av tingsrätten utsedde…

Tecknar aktier i Abelco AB(publ)

FrontOffice Nordic AB (publ) köper 10,8% av Abelco AB(publ) Styrelsen i Abelco har, med stöd av sitt bemyndigande från årsstämman, beslutat om en riktad emission till FrontOffice. Emissionen omfattar 811 112 aktier som tecknas till kursen 0,25kr per aktie. Efter genomförd emission kommer FrontOffice att äga 10,8% i Abelco. Som framgår av ett pressmedelande från…

FrontOffice Nordic AB: Förmedlar brygglån till PolyPlank AB (publ)

FrontOffice Nordic AB (publ) har engagerats av PolyPlank AB (publ) att syndikera ett lån på 3 MSEK Polyplank har genomfört en framgångsrik rekonstruktion och behöver nu ytterligare medel för att genomföra ett antal effektiviserande åtgärder samt genomföra satsningar på ökad försäljning och produktion. För att tillföra medel på ett för Polyplank snabbt och ändamålsenligt sätt…

Investerar i Narrative

FrontOffice, som tidigare kontrakterats för att bistå Narrative med bolagets rekonstruktion, investerar nu tillsammans med ALMI i Narrative. Parterna har kommit överens om att inte kommunicera villkoren för investeringen. Narrative är en Sveriges mest uppmärksammade hårdvarustartups. Bolagets lilla kamera, som användaren fäster på kroppen, har lockat investerare att stoppa in cirka 90 miljoner kronor i…

Kommuniké extra bolagsstämma 20 juli 2016

FrontOffice Nordic AB (publ) har i dag, den 20 juli 2016, hållit extra bolagsstämma där stämman beslutade om ändra bolagsordningen samt bemyndigade bolagsstämman att fatta beslut av nyemission. Bolaget har ingått ett investeringsavtal med Peter Gyllenhammar AB som i huvudsak innebär att bolaget emitterar 1 425 000 inlösenbara preferensaktier till Peter Gyllenhammar AB till en…

Turn-around av Narrative AB

FrontOffice Nordic AB (publ) har engagerats av ledningen i Narrative AB för att leda bolagets turn-around. FrontOffice kommer att fungera som Narrative ABs konsult i den turnaround-process som inleddes igår med en ansökan om företagsrekonstruktion. Arbetet kommer att fokusera på en långsiktig lösning för bolagets finansiering. Under uppdraget kommer FrontOffice jobba nära den av tingsrätten…

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i FrontOffice Nordic AB (publ), 556935-4946, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 20 juli 2016, kl. 10.00 på Birger Jarlsgatan 60, Stockholm. A. Rätt att delta på extra bolagsstämman Aktieägare som önskar delta vid stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 14 juli 2016. Aktieägare…