Nytt avsnitt av FrontOffice videoblogg

Idag publiceras ett nytt avsnitt av FrontOffice Nordic AB (publ) videoblogg.I detta avsnitt diskuteras bl.a. avyttringen av de helägda dotterbolagen och omställningen från turnaround till tillväxt och fintech. Videobloggen hittar du på FrontOffice hemsida: https://www.frontofficenordic.se/videoblogg/ I videobloggen diskuterar vi tidigare publicerad information. Om något videoblogginlägg innehåller kurspåverkande information, publicerar FrontOffice först ett pressmeddelande enligt gällande…

Oren revisionsberättelse för 2018-års årsredovisning för FrontOffice Nordic AB (publ)

Bolagets revisor Ernst & Young AB har idag till FrontOffice Nordic AB (publ.) lämnat en s.k. oren revisionsberättelse till årsredovisningen 2018. Revisionsberättelsen avser revisionen för räkenskapsåret 2018 och avviker från standardformuleringen avseende bolagets interna kontroller, samtidigt som revisorn noterar att identifierade brister har åtgärdats och nya rutiner skapats. Revisorn tillstyrker att styrelsen och verkställande direktören skall…

FrontOffice korrigerar bokslutskommuniké, januari – december 2018 med anledning av tidigare kommunicerade avyttringar

FrontOffice Nordic AB (publ) publicerade bokslutskommuniké för 2018 den 20 februari. I årsredovisningen korrigeras värdet ner på ett antal poster. Totalt resultatpåverkande om 9,9 MSEK. I samband med bolagets renodling mot investeringar inom fintech och betallösningar har avyttring av icke-strategiska innehav gjorts under första delen av 2019 mot kontant likvid om 10 miljoner kronor. Som en direkt följd…

FrontOffice övergår till hel- och halvårsrapportering

Styrelsen i FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) har med anledning av försäljningen av helägda dotterbolag beslutat att tillsvidare endast publicera hel- och halvårsrapporter. Detta innebär således att nästa rapporttillfälle är 21 augusti 2019. Med anledning av försäljningen av FrontOffice dotterbolag, kommer den löpande verksamhet inte ha samma transaktionsintensitet som tidigare och därmed kommer inte resultatet…

FrontOffice avyttrar sitt innehav i The Great Wild

FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) avyttrar sitt totala innehav av aktier i portföljbolaget The Great Wild AB (publ) (”The Great Wild”) till en köpeskilling om 2 miljoner sek. Avyttringen sker kontant till tidigare delägare.  FrontOffice har varit delägare i The Great Wild sedan 2017 och styrelsen har nu fattat beslut om att avyttra hela sitt kvarvarande aktieinnehav om 1 269 208 aktier. I försäljningen avyttras även innestående fordringar…

FrontOffice avyttrar helägda dotterbolag – kontant köpeskilling om 8 miljoner kronor

Som ett led i att renodla och förtydliga sin investeringsverksamhet har FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) avyttrat de tre helägda dotterbolagen Svensk Företagsrekonstruktion AB*, KROSS** och Konkurs punktse Sverige AB (gemensamt ”Dotterbolagen”). FrontOffice har ingått aktieöverlåtelseavtal avseende försäljning av 100% av aktierna i Dotterbolagen. Köparen är bolaget Dovontil Holdings Ltd som avser driva verksamheten vidare med nuvarande organisation…

Kallelse till årsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ)

Kallelse till årsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ), 556935-4946. Årsstämma äger rum torsdagen den 16 maj 2019 kl 14.00 på Birger Jarlsgatan 60 Stockholm. Rätt att delta För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 10 maj 2019. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning…

FrontOffice dotterbolag bistår Metro i företagsrekonstruktion

Stockholms Tingsrätt har beviljat Metro Media House AB:s ansökan om företagsrekonstruktion och FrontOffice Nordic AB (”FrontOffice”) helägda dotterbolag, Svensk Företagsrekonstruktion bistår Metro i rekonstruktionen. Under rekonstruktionen kommer bolaget få tid att fokusera på kostnadsbesparingar och omställningsåtgärder. I planen ingår exempelvis att bolaget ska byta till en mer ändamålsenlig lokal. Dessutom kommer Metro som varumärke att…