QuickBit eu AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för räkenskapsåret juli 2018 – juni 2019

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) portföljbolag QuickBit eu AB (publ) publicerade idag sin bokslutskommuniké för räkenskapsåret juli 2018 – juni 2019. Resultatet efter finansiella poster för verksamhetsåret uppgår till 47 978 781 kronor (-7 555 848 kronor). Nettoomsättningen för verksamhetsåret var 2 353 916 620 kronor (6 737 330 kronor). Här kan du läsa hela QuickBits bokslutskommuniké: http://news.cision.com/se/quickbit-eu-ab STARK VINSTTILLVÄXT I…

FrontOffice utökar sitt ägande i QuickBit

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) utökar sitt innehav i nyligen noterade fintech-bolaget QuickBit eu AB (”QuickBit”) genom att förvärva 141 836 aktier. Förvärvet skedde över marknaden till kursen 7,07 kr till ett totalt värde om 1 003 000 sek. FrontOffice totala innehav i QuickBit uppgår till 6 171 836 aktier och 4 040 000 teckningsoptioner, motsvarande 9,5 % av röster och…

QuickBit eu AB (publ) har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) portföljbolag, QuickBit eu AB (publ) (”QuickBit”) har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF. Preliminärt datum för första handelsdag är torsdag den 2019-07-11. Aktierna i QuickBit kommer att handlas under kortnamnet QBIT. Teckningsoptioner kommer att handlas under kortnamnet QBIT TO1. QuickBit är ett…

FrontOffice garanterar 70% av nyemissionen i QuickBit eu AB (publ)- ersätts med 3,5 miljoner TO

FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) har ingått avtal om emissionsgaranti i den spridningsemissionen som QuickBit AB (publ) genomför inför planerad listning. Garantiåtagandet innefattar 70 %, av det totala emissionsbeloppet, motsvarande 875 000 units och 11 200 000 sek. Ersättningen regleras genom att FrontOffice erhåller 3,5 miljoner teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1)…

QuickBit eu AB (publ) offentliggör memorandum inför fullt garanterad spridningsemission med start 10 juni 2019

FrontOffice Nordic AB (publ) portföljbolag, QuickBit eu AB (publ) (”QuickBit), offentliggör idag investeringsmemorandum inför bolagets spridningsemission som startar 10 juni 2019. Syfte med emissionen är att uppnå en spridning av ägandet i en omfattning som kommer att främja en vital handel. QuickBit meddelar vidare att emissionen täckes till 100% genom FrontOffice Nordic AB (publ) som garanterar…

Erbjudande om teckning i QuickBit eu AB (publ) med förtur för aktieägare i FrontOffice Nordic AB (publ)

I linje med QuickBit eu AB publ (”QuickBit”) planer kring en kommande notering har styrelsen för QuickBit eu AB idag fattat beslut om en nyemission utan företräde för befintliga ägare. Aktieägare i FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) kommer att erhålla förtur vid tilldelning enligt beskrivet nedan. Syftet med emissionen är att uppnå en spridning av ägandet…

QuickBit publicerar sin Q3 rapport – fortsatt kraftig tillväxt

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) portföljbolag QuickBit eu AB (”QuickBit”) släppte idag sin kvartalsrapport för det tredje kvartalet. QuickBit visar fortsatt ökad omsättning och vinst. Bolagets omsättning uppgick till 993 MSEK, med en vinst på 17,8 MSEK.  Nettoomsättningen för koncernens första nio månader uppgår till 1 539 274 946 kr och resultatet uppgår till 19 414 597…

QuickBit presenterar vid Småbolagsdagen den 3 juni i Stockholm

Investmentbolaget FrontOffice portföljbolag QuickBit eu AB kommer att delta vid Småbolagsdagen, www.aktiespararna.se/smabolagsdagen, den 3 juni 2019 på Sheraton i Stockholm. Eventet pågår mellan kl. 08.00-18.00. QuickBit kommer att hålla sin företagspresentation kl. 16.00. Representanter från bolaget kommer att finnas tillgängliga under dagen för att svara på frågor. Småbolagsdagen arrangeras för sjunde året i rad. Evenemanget arrangeras…

Kommuniké från årsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ) 16 maj 2019

Vid årsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ) (”Bolaget”) som avhölls den 16 maj 2019 kl. 14.00 i Stockholm, beslutades i huvudsak: att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att disponera Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2018, att  arvode…