Intressebolaget Abelco Investment Group ansöker om listning på NGM Nordic MTF

Styrelsen för Abelco Investment Group (”Abelco”) har efter den övertecknade nyemissionen påbörjat arbetet med ett så kallat listningsmemorandum i syfte att uppta Bolagets aktier till publik handel. Styrelsen har till NGM, Nordic Growth Market, inlämnat en ansökan om att aktierna i Abelco skall upptas till handel på NGM Nordic MTF. Det är styrelsens förhoppning om…

Abelco Investment Group – Intressebolaget gör sin första investering

FrontOffice Nordic AB (publ)s intressebolag, Abelco Investment Group (”Abelco”) har idag undertecknat avtal om förvärv av 51 % av JVM GROUP. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Hembad AB och Mockfjärdshus AB. Affären är villkorad av att fordringsägarna accepterar det av rekonstruktören framlagda ackordsförslaget i Mockfjärdshus AB. Den 15 augusti 2016 ansökte Mockfjärdshus om rekonstruktion…

Stärker kassan genom riktad nyemission

Styrelsen för FrontOffice Nordic AB (publ) har med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 29 april 2016, fattat beslut om att emittera 750 000 aktier i en riktad nyemission till en grupp om åtta privata investerare. Totalt sett inbringar emissionen 3,525 Mkr före emissionskostnader. De nya aktierna emitteras till en kurs om 4,70 SEK, och…

Börshajen – FrontOffice Nordic investerar

Börshajen är en kostnadsfri utbildningsplattform med fokus på sparande och investeringar. Vi vill skapa bättre förutsättningar för människor att bygga upp en bra privatekonomi genom att kombinera inspiration och kunskap. Börshajen Sverige AB grundades av Andra Farhad och har varit en framgångssaga som uppmärksammats en hel del i media. Nu siktar Andra på att bygga…

Övertecknad nyemission i intressebolaget Abelco

FrontOffice Nordic AB (publ)s intressebolage Abelco AB (publ) unä till Abelco Investment Group AB (publ) avslutade i måndags sin företrädesemission. Vid sammanställning av utfallet konstateras att emissionen om 8,1 MSEK tecknats till 13,6 MSEK vilket innebär en teckningsgrad om 168 procent. Emissionsbeloppet tecknades till 92 procent av befintliga aktieägare. Emissionen tillför bolaget drygt 8,1 MSEK…

Korrigering av halvårsrapport 2016

I samband med arbetet av niomånadersrapporten 2016 har ledningen för FrontOffice Nordic AB (publ) uppmärksammats på att ett fel hade smugit sig in kassflödesdelen av halvårsrapporten Felet bestod framförallt i att en kvittning inte hade hanterats på ett korrekt sätt. Detta medförde att  det egna kapitalet som uppgavs i rapporten var lägre än i verkligheten.…

Publicerar emissionsmemorandum för intressebolaget Abelco

FrontOffice Nordic AB (publ)s intressebolag Abelco har publicerat sitt emissionsmemorandum för den tidigare kommunicerade nyemissionen. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med 3 november 2016 till och med den 21 november 2016. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för fastställande av vem som ska…