FrontOffice Nordic AB: Förmedlar brygglån till PolyPlank AB (publ)

FrontOffice Nordic AB (publ) har engagerats av PolyPlank AB (publ) att syndikera ett lån på 3 MSEK Polyplank har genomfört en framgångsrik rekonstruktion och behöver nu ytterligare medel för att genomföra ett antal effektiviserande åtgärder samt genomföra satsningar på ökad försäljning och produktion. För att tillföra medel på ett för Polyplank snabbt och ändamålsenligt sätt…

Investerar i Narrative

FrontOffice, som tidigare kontrakterats för att bistå Narrative med bolagets rekonstruktion, investerar nu tillsammans med ALMI i Narrative. Parterna har kommit överens om att inte kommunicera villkoren för investeringen. Narrative är en Sveriges mest uppmärksammade hårdvarustartups. Bolagets lilla kamera, som användaren fäster på kroppen, har lockat investerare att stoppa in cirka 90 miljoner kronor i…

Kommuniké extra bolagsstämma 20 juli 2016

FrontOffice Nordic AB (publ) har i dag, den 20 juli 2016, hållit extra bolagsstämma där stämman beslutade om ändra bolagsordningen samt bemyndigade bolagsstämman att fatta beslut av nyemission. Bolaget har ingått ett investeringsavtal med Peter Gyllenhammar AB som i huvudsak innebär att bolaget emitterar 1 425 000 inlösenbara preferensaktier till Peter Gyllenhammar AB till en…

Turn-around av Narrative AB

FrontOffice Nordic AB (publ) har engagerats av ledningen i Narrative AB för att leda bolagets turn-around. FrontOffice kommer att fungera som Narrative ABs konsult i den turnaround-process som inleddes igår med en ansökan om företagsrekonstruktion. Arbetet kommer att fokusera på en långsiktig lösning för bolagets finansiering. Under uppdraget kommer FrontOffice jobba nära den av tingsrätten…

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i FrontOffice Nordic AB (publ), 556935-4946, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 20 juli 2016, kl. 10.00 på Birger Jarlsgatan 60, Stockholm. A. Rätt att delta på extra bolagsstämman Aktieägare som önskar delta vid stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 14 juli 2016. Aktieägare…

Kvartalsrapport 1 2016

(För fullständig rapport, inklusive tabeller, se bifogad fil)   Nettoomsättning uppgick till KSEK 2 865 Periodens resultat uppgick till KSEK -531 Resultat per aktie: SEK -0,04 Eget kapital per aktie: SEK 0,23 Inga jämförelsesiffror lämnas då FrontOffice under förra året inte var marknadsnoterat och därmed inte publicerade kvartalsrapporter. Under perioden har en nyemission delregistrerats men är…

Startar gemensamt investmentbolag med Gyllenhammar

FrontOffice Nordic AB (publ) har träffat en överenskommelse med Peter Gyllenhammar AB (PGAB) om att starta ett gemensamt investmentbolag. Det nya investmentbolaget skall investera i sådana företag som FrontOffice kommer i kontakt med under rekonstruktionsarbetet. Med detta samarbete breddar Svensk Företagsrekonstruktion sina erbjudanden till att också omfatta möjlighet att kunna stötta klientföretag/uppdragsgivare med såväl så…

Nyemissionen övertecknad, FrontOffice tillförs 5 Mkr

FrontOffice Nordic AB (publ) har som tidigare kommunicerats genomfört en nyemission riktad till allmänheten. Emissionen som delvis genomfördes med hjälp av crowdfunding övertecknades. Totalt sett tecknades aktier för cirka 5,6 Mkr fördelat på 183 aktieägare. Emissionen uppgick till fem (5) Mkr. Emissionen öppnades 25 november 2015 och förlängdes vid två tillfällen, sist för att fler…