Delårsrapport januari – mars 2018

Delårsrapport januari – mars 2018 SAMMANFATTNING AV FRONTOFFICEKONCERNEN FÖR JANUARI – MARS 2018 • Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 2 018 KSEK (2 079 KSEK) • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3 430 KSEK (-717 KSEK) • Resultat per aktie -0,24 SEK (-0,01 SEK) • Antalet utestående aktier per 2018-03-31 var 15 290 996* st…

Annullerat investeringsavtal

Annullerat investeringsavtal   FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) ingick den 20 februari 2018 ett investeringsavtal avseende 25 % av aktierna i Semantiko (MTWABP Sweden AB). FrontOffice har valt att inte fullfölja investeringsavtalet och tidigare kommunicerat avtal upphör. FrontOffice kommer dock fortsatt att vara kund till Semantiko och fortsatt använda deras tjänster. Investeringsavtalet som kommunicerats  den…

FrontOffice avyttrar delar av innehavet i The Great Wild AB (publ)

FrontOffice avyttrar delar av innehavet i The Great Wild AB (publ)   FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) avyttrar 1 540 000 aktier i intressebolaget The Great Wild AB (publ) (The Great Wild) till en köpeskilling om 4 620 000 sek, vilket ger en total nettovinst innan uppskrivningar om 3 380 000 sek. Avyttringen sker kontant till en strategisk investerare.   Totalt avyttras 1 540 000 st aktier till kursen 3 sek/aktie, vilket resulterar i en nettovinst om 3 380 000 sek innan uppskrivningar, baserat på FrontOffice genomsnittliga anskaffningsvärde per innehavd aktie i The Great Wild. Försäljningen görs till…

 FrontOffice publicerar årsredovisning 2017

FrontOffice publicerar årsredovisning 2017   FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) årsredovisning för verksamhetsåret 2017 finns från idag tillgänglig på FrontOffice hemsida: https://www.frontofficenordic.se/   Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2018.  För mer information kontakta: Johan Lund Verkställande direktör FrontOffice Nordic AB…

FrontOffice korrigerar bokslutskommuniké, januari – december 2017

 FrontOffice korrigerar bokslutskommuniké, januari – december 2017 FrontOffice Nordic AB (publ) publicerade bokslutskommuniké för 2017 den 19 februari. Resultatet av ett innehav som i Q2 rapporten redovisats till marknadsvärdet under finansiella poster i balansräkningen har korrigerats ned med 1,9 MSEK. Detta innehav har klassats som intressebolag och skall därför redovisas till anskaffningsvärde. Korrigeringen redovisas under finansiella poster. Korrigeringen påverkar inte koncernens redovisade kassaflöde.…

Kallelse till årsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ)

Kallelse till årsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ) Kallelse till årsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ), 556935-4946. Årsstämma äger rum tisdagen den 15 maj 2018 kl 14.00 på Birger Jarlsgatan 60, 6 tr, Stockholm. Rätt att delta För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 8…

FrontOffice förstärker Quickbit med brygglån inför listning

FrontOffice förstärker Quickbit med brygglån inför listning   För att säkerställa fortsatt framgång i listningssarbetet av Quickbit eu AB (Quickbit) bistår FrontOffice AB (publ) (FrontOffice) bolaget med ett brygglån om 1 MSEK. Lånet jämte upplupen ränta förfaller till betalning 90 dagar efter utlåningsdatum. Lånet löper med en fast räntesats om 10 % under löptiden. “QuickBits…

Quickbit eu AB – FrontOffice utökar sitt innehav i Quickbit eu AB (publ)

Quickbit eu AB (publ) – FrontOffice utökar sitt innehav i FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) har förvärvat 880 000 aktier och 240 000 teckningsoptioner i Quickbit eu AB (publ) (”Quickbit”) inför Quickbits planerade notering. FrontOffice förvärvade aktierna av befintliga aktieägare till kursen 2,40 SEK/aktie, vilket motsvarar en investering om 2,112 MSEK. Förvärvet betalas kontant. I…

FrontOffice genomför riktad kvittningsmission till Fintechinvesterare

FrontOffice genomför riktad kvittningsmission till Fintechinvesterare Styrelsen i FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) har, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämma som hölls 29 november 2017, beslutat om en riktad kvittningsemission till Mathias Van Huuksloot om totalt 4 509 000 SEK och 1 409 063 aktier till kursen 3,20. I samband med FrontOffice förvärv av…

FrontOffice nyemission tecknad till 180 %

FrontOffice nyemission tecknad till 180% Den 9 mars 2018 stängde FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) sin spridningsemission om 10 MSEK med en teckningsgrad om 180 procent av emissionsbeloppet innan övertilldelning. Som tidigare kommunicerats fulltecknades emissionen (10MSEK) redan under ordinarie emissionsperiod som avslutades den 23 februari 2018. Styrelsen beslutade då om att öppna övertilldelningen om ytterligare 8 MSEK,…