Bokslutskommuniké januari-december 2018

SAMMANFATTNING AV FRONTOFFICEKONCERNEN FÖR PERIODEN OKTOBER – DECEMBER 2018 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 3 276 KSEK (1 083 KSEK) Resultatet före avskrivningar (EBITA) uppgick till -637 KSEK (1 179 KSEK) Resultat per aktie -0,02 SEK (0,12 SEK) Antalet utestående aktier per 2018-12-31 var 28 448 601 (15 290 966 st) SAMMANFATTNING AV FRONTOFFICEKONCERNEN FÖR HELÅRET 2018…