FrontOffice avyttrar sitt innehav i The Great Wild

FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) avyttrar sitt totala innehav av aktier i portföljbolaget The Great Wild AB (publ) (”The Great Wild”) till en köpeskilling om 2 miljoner sek. Avyttringen sker kontant till tidigare delägare.  FrontOffice har varit delägare i The Great Wild sedan 2017 och styrelsen har nu fattat beslut om att avyttra hela sitt kvarvarande aktieinnehav om 1 269 208 aktier. I försäljningen avyttras även innestående fordringar…

FrontOffice avyttrar helägda dotterbolag – kontant köpeskilling om 8 miljoner kronor

Som ett led i att renodla och förtydliga sin investeringsverksamhet har FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) avyttrat de tre helägda dotterbolagen Svensk Företagsrekonstruktion AB*, KROSS** och Konkurs punktse Sverige AB (gemensamt ”Dotterbolagen”). FrontOffice har ingått aktieöverlåtelseavtal avseende försäljning av 100% av aktierna i Dotterbolagen. Köparen är bolaget Dovontil Holdings Ltd som avser driva verksamheten vidare med nuvarande organisation…

Kallelse till årsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ)

Kallelse till årsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ), 556935-4946. Årsstämma äger rum torsdagen den 16 maj 2019 kl 14.00 på Birger Jarlsgatan 60 Stockholm. Rätt att delta För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 10 maj 2019. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning…

FrontOffice dotterbolag bistår Metro i företagsrekonstruktion

Stockholms Tingsrätt har beviljat Metro Media House AB:s ansökan om företagsrekonstruktion och FrontOffice Nordic AB (”FrontOffice”) helägda dotterbolag, Svensk Företagsrekonstruktion bistår Metro i rekonstruktionen. Under rekonstruktionen kommer bolaget få tid att fokusera på kostnadsbesparingar och omställningsåtgärder. I planen ingår exempelvis att bolaget ska byta till en mer ändamålsenlig lokal. Dessutom kommer Metro som varumärke att…